Vítejte na webu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů Nezávislá volba
kandidujícího do zastupitelstva města Zábřeh v komunálních volbách 5.-6. října 2018

VÁŽENÍ OBČANÉ, PŘEDSTAVUJEME VÁM PROGRAMOVÉ PRIORITY KANDIDÁTKY NEZÁVISLÁ VOLBA PRO OBDOBÍ 2018 – 2022.

CO CHCEME PRO ZÁBŘEH?
CO URČITĚ PODPOŘÍME?
CO CHCEME PROSADIT?


racionální plánování investic, včetně investic do místních částí

- plánování investičních akcí na základě aktuální finanční situace a potřeb města a s ohledem na možnosti spolufinancování z dotačních titulů
- stanovení reálně dosažitelných investičních cílů a jejich etapizaci v rozpočtovém výhledu
- úzkou spolupráci samosprávy zejména s odborem rozvoje a územního plánování
- REALIZACI TĚCHTO INVESTIČNÍCH AKCÍ (MIMO OBLAST DOPRAVY):
  • postupná rekonstrukce tzv. Staré radnice, popř. rekonstrukce celého Masarykova náměstí
  • rekonstrukce kulturního domu
  • rekonstrukce smuteční obřadní síně a jejího okolí (vybudování parkovacích stání, rekonstrukce zeleně a komunikací v areálu hřbitova)
  • částečná revitalizace sídliště Severovýchod (zvýšení množství parkovacích stání, revitalizace zeleně a veřejných ploch pro volnočasové aktivity)
  • komplexní řešení areálu u ZŠ a DDM Krasohled, vč. zřízení sportovišť, dětského a dopravního hřiště
  • rekonstrukce komunikací ve Václavově, v Pivoníně a na Skaličce
  • vytvoření zázemí pro společenské, kulturní a sportovní aktivity v místních částech
  • budování a obnova sítě školních a dětských hřišť, sportovišť pro mládež a dospělé, odpočinkových zón (BMX a MTB park, skatepark, víceúčelový park Knížecí sady u rybníka Oborník – veřejné grilovací místo). V případě školních hřišť vytvoření podmínek pro jejich využívání veřejností.

podporu cyklodopravy a zlepšení dopravní situace v centru města

- zvyšování bezpečnosti v dopravě, např. vyznačením jízdních pruhů pro cyklisty a bezbariérovými úpravami na nejfrekventovanějších komunikacích
- provozování dopravní služby (senior taxi) respektující individuální potřeby seniorů a zdravotně postižených osob
- optimalizaci jízdních řádů MHD (trasy MHD, návaznost na vlakové spoje)
- REALIZACI TĚCHTO INVESTIČNÍCH AKCÍ:
  • budování cyklostezek a příprava jejich realizace: Zábřeh – Leština, nábřeží podél Moravské Sázavy (silniční most na ul. ČSA – železniční most), Zábřeh – Postřelmov, Zábřeh – Lupěné
  • příprava rekonstrukce nám. Osvobození s cílem odlehčit a zpomalit dopravu, a to s ohledem na potřeby občanů i podnikatelských subjektů
  • rozšiřování parkovacích kapacit: parkoviště u nádraží, záchytné parkoviště nebo parkovací dům na ul. Dvorská, zpevnění povrchu parkoviště za kulturním domem, včetně vyřešení poměrů na sjezdu ke stadionu
  • zřízení zálivů pro autobusy na ul. Postřelmovská
  • řešení parkování na sídlišti Krumpach

zvýšení bezpečnosti ve městě

- zvýšení akceschopnosti městské policie, mj. častější přítomnost strážníků na problémových místech
- efektivní rozšiřování a zejména modernizaci městského kamerového systému
- úpravu nepřehledných míst, zejména v městských parcích, a jejich lepší nasvětlení

vstřícnou, kompetentní a spolehlivě pracující radnici

- otevřené, poctivé a nestranné jednání členů zastupitelstva města i zaměstnanců městského úřadu
- profesionální přístup zaměstnanců úřadu k občanům a efektivní činnost městského úřadu
- zřízení pozice městského ombudsmana za účelem zlepšování vztahů mezi občany a úřadem
- zintenzivnění metodické pomoci občanským iniciativám, městským organizacím a společnostem při přípravě a podávání žádostí o dotace

podporu vzdělávání, včetně vzdělávání seniorů

- stabilní podporu MŠ a ZŠ při získávání dotací, včetně finanční spoluúčasti
- podporu různých forem celoživotního vzdělávání, včetně vzdělávání seniorů (Virtuální univerzita třetího věku, kurzy počítačové a finanční gramotnosti, Akademie kultury a umění)
- snížení administrativní zátěže vedení školských zařízení
- podporu činnosti rodilého mluvčího Aj na MŠ a ZŠ

lepší dostupnost bydlení a podporu podnikání

- vybudování nového domova pro seniory na ul. Sušilova (bývalá ZUŠ)
- výkup areálu bývalé Perly pro následné rozvojové investice města (bytová výstavba – startovací byty, byty pro seniory, služby, sportovní hala)
- vytváření podmínek pro investory – příprava průmyslové zóny (Sadová II)
- vytváření příznivých podmínek pro podnikání místních firem a drobných živnostníků
- využívání nemovitostí ve vlastnictví města pro podnikání

Zábřeh atraktivnější, pro občana i turistu

- nové formáty kulturních, sportovních a společenských akcí, zejména akcí nadregionálního významu
- budování atraktivit přispívajících ke zvýšení potenciálu města v oblasti cestovního ruchu: rozhledna a edukativní sad ovocných dřevin na Humenci, oživení Masarykovo náměstí (Stará radnice, zpřístupnění věží – zámecká, radniční, kostelní věž)
- rozšíření a zatraktivnění expozice J. E. Welzla v Domě Pod Podloubím
- zavedení systému sdílení kol (bike sharing) nebo půjčování kol jako doplňkového řešení dopravní obslužnosti ve městě
- vybudování stezek pro Nordic walking (informační cedule, vyznačení tras)

výraznější podíl občanů na veřejném dění

- podporu neziskových organizací formou dotačních programů současně s pravidelným hodnocením činnosti spolků z hlediska jejich přínosu pro život ve městě
- rozšíření informovanosti občanů prostřednictvím dostupných informačních kanálů (např. pravidelné reportáže na vlastním YouTube kanálu)
- zapojování občanů do dění ve městě (např. prostřednictvím soutěží, anket, dotazníkových šetření – včetně prezentace zpětné vazby)
- obnovení komise pro místní části jako poradního a iniciativního orgánu rady města