Vítejte na webu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů Nezávislá volba
kandidujícího do zastupitelstva města Zábřeh v komunálních volbách 10.-11. října 2014

Názory našich kandidátů


Členové Nezávislé volby jsou pro KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ OPRAVY MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ, a to v návaznosti na rekonstrukci kanalizace a inženýrských sítí, chtějí se zaměřit na revitalizaci náměstí Osvobození jako zóny s omezeným dopravním provozem.

Všichni se asi shodneme, že rekonstrukce kanalizace, když pomineme ostatní inženýrské sítě, je asi jedním z největších zásahů do komunikací. Tyto práce zásadně naruší podloží svou nestejnorodostí, ale asi největší měrou tímto dojde k poškození asfaltového povrchu, což je nejen vidět, ale v mnohých případech i cítit a slyšet (hluk vznikající při přejíždění pokleslých překopů, nedokonalých spojů apod. nebo s tímto související otřesy ve vozidle).

Já i ostatní členové Nezávislé volby jsme pro koncepční řešení oprav městských komunikací, a to tak, že se vytipují komunikace, kompletní ulice, kde je po rekonstrukci kanalizace a zároveň se zde chystají provést obnovu svého zařízení ostatní vlastníci inženýrských sítí (ČEZ a. s., RWE a. s., O2 a. s. apod.). Zde se poté chceme zaměřit na projekční přípravu obnovy povrchů komunikací, chodníků, přechodů pro chodce a souvisejícího městského mobiliáře. Pro kompletní rekonstrukci ulice samozřejmě není důležité mít ji připravenu jen projekčně, ale i po stránce financování. Nežijeme v naivní představě, že se každoročně vyčlení na opravy komunikací třetina rozpočtu města, avšak chceme být připraveni právě v tu chvíli, kdy budou provádět obnovu správci či vlastníci inženýrských sítí a využít finančních prostředků, které by oni do dané lokality museli nevyhnutelně investovat do obnovy podloží a povrchů ať už komunikací či chodníků. Tímto se sníží náklady na rekonstrukci ulic na minimum a zároveň naše/vaše město začne vzkvétat. Je pravdou, že pokud se ohlédneme za rozpočty z předchozích let, a to nejen za poslední volební období, tak finance vyčleněné na opravu komunikací, chodníků a městského mobiliáře jsou jasně nedostačující pro možnost rekonstrukce kompletní ulice. Toto já i Nezávislá volba chceme změnit. Je příjemné mít kam zajít do restaurace, na pěkný film, koncert či si zasportovat, ale řekněme si upřímně, do těchto zařízení nebo na tato místa musíme po něčem přijít nebo přijet, a to bohužel bez investice do řádné údržby a rekonstrukcí komunikací a chodníků nikdy nepůjde. Využijme řádně poplatků za parkování, pokut z dopravních přestupků apod. pro dobrou věc a pro rozkvět našeho/vašeho města.

Druhá část bodu č. 2, našeho volebního programu se zaměřuje na revitalizaci náměstí Osvobození jako zóny s omezeným dopravním provozem.

Již dlouhá léta se debatuje o tom, co s náměstím Osvobození, které je protnuto jednou z nejfrekventovanějších komunikací v našem/vašem městě. Já jako občan Zábřehu a taktéž jako bývalý referent Odboru technické správy, na úseku komunikací vidím tři možnosti řešení:

1. Ponechat dopravní řešení ve stávajícím stavu a pouze přeskupit či modernizovat některé z prvků náměstí, což si osobně myslím, že by bylo sice nejlevnější, avšak ne nejlepší řešení.
2. Zcela uzavřít náměstí Osvobození a vytvořit z něj klidovou zónu, která by byla určena k relaxaci a odpočinku občanů města a případných turistů. Toto by bylo možné provést přeřešením zelených ploch a komunikace před prodejnou elektro, avšak nic by to neulevilo na zatíženosti této lokality dopravními prostředky.
3. Částečné uzavření, dopravní omezení průjezdu náměstím Osvobození zjednosměrněním komunikace pro motorová vozidla. Myslím si, že varianta č. 3 je asi nejlepším kompromisem pro všechny, a proto bych ji chtěl rozvést poněkud podrobněji. Díky tomuto řešení by došlo ke zklidnění dopravy v centru města, dále k vytvoření klidové zóny pro relaxaci a odpočinek, a to vše s minimálním dopadem na návštěvnost obchodů umístěných na tomto náměstí. Díky jednosměrnému provozu pro motorová vozidla na komunikaci protínající náměstí Osvobození by i nadále bylo možno obchody zásobovat, využívat náměstí k parkování a zároveň si zkrátit průjezd centrem bez jakéhokoli dopadu na cyklistickou dopravu. Ke zklidnění dopravy na náměstí měla vést i výstavba propojení ulice Kosmonautů, od obchodního domu Billa s ulicí Havlíčkova a celková rekonstrukce ulice Bezručova, na které mělo být dopravní zatížení rozprostřeno. Ze své praxe však vím, že pouhá výstavba nebo rekonstrukce ulic není dostačujícím řešením pro to, aby se řidiči projíždějících vozidel (navíc tento průjezd využívající desítky let) tzv. „naučili jezdit jinou trasou“. V tomto případě je potřeba jim „pomoci“, a to vytvořením retardérů na každém konci náměstí Osvobození. Silniční retardér je prvkem umožňující průjezd danou lokalitou, avšak nepříliš řidiči oblíbeným. Takto je možno přirozenou cestou řidiče vozidel nasměrovat k využívání jednoduššího a příjemnějšího průjezdu centrem města po již výše zmíněných komunikacích. Spodní náměstí by poté bylo „prázdným výkresem“ pro projektanty, kteří by naše/vaše náměstí mohli přeřešit v relaxační a odpočinkovou zónu s vodním prvkem představující původně otevřený Krumpašský potok, který byl historicky jedním z nepřehlédnutelných prvků náměstí Osvobození. Dále pak vytvořit zpevněná veřejná prostranství pro stánkový prodej, konání kulturních akcí a jiného, společně se zelenými plochami pro možný odpočinek formou parčíků.

Pokud se Vám tyto myšlenky líbí, podpořte nás a pojďme společně tvořit naše/vaše město hezčím, bezpečným pro nás i naše děti a s místy pro setkávání bez narušení dopravním zatížením i v centru města.

Pomozte nám zde zanechat stopu času, tak jako to dělali i naši/vaši předkové, kteří usilovali o město, na které můžeme být společně právem hrdí.

Bc. Jiří Mahdal
kandidát Nezávislé volby č. 12

Jedním z bodů našeho volebního programu je "ROZŠÍŘIT MOŽNOSTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU postupnou rekonstrukcí dětských a školních hřišť za současného stanovení jasných pravidel pro jejich využívání ze strany veřejnosti a rozšířením tras cyklostezek, zejména do okolních obcí (Rovensko, Postřelmov, Leština), za účelem zvýšení bezpečnosti cyklistů"

Jako aktivní cyklista jsem zklamán dosavadním stavem či spíše nestaven cyklostezek v Zábřehu a blízkém okolí. Už bychom si zasloužili mít stejné podmínky pro sport či jen tak pro vyjížďky nebo cestu do zaměstnání na kole jako mají lidé v regionu. Stojí před námi úkol navázat kontakt s okolními obcemi s cílem získat finanční prostředky na propojení například Postřelmova, Leštiny, Rovenska atd. se Zábřehem z dotačních titulů tak, aby peníze na realizaci cyklostezek neplynuly jen z městského rozpočtu. Cyklistika mimo silniční síť je bezpečná pro děti i dospělé.
Dovolím si říct, že i stav dětských a školních hřišť ve městě je tragický. Nemyslím si, že je třeba za každou cenu budovat hřiště nová. Spíše je třeba sehnat finanční prostředky na rekonstrukci stávajících hřišť. Ze svých zkušeností vím, že nejvíce využívaná jsou hřiště u škol. V průběhu vyučování jsou zde žáci, odpoledne a večer pak široká veřejnost. Je třeba školní hřiště zmodernizovat dle současných požadavků. Problémem je i provoz areálů. Často se tam shromažďují mladí občané ne za účelem sportování, ale kouří, konzumují alkohol a následně ničí vybavení. Situaci je třeba řešit ustanovení správce hřiště, který by dohlížel na provoz a dodržování provozního řádu. Důsledná kontrola pořádku na sportovištích ze strany městské policie ba měla být samozřejmostí. Také toalety schází!
Rekonstrukce dětských a školních hřišť a stejně tak i budování cyklostezek jistě přispěje k vytvoření podmínek pro smysluplné trávení volného času dětmi, mládeží i dospělými.

Já i Nezávislá volba jsme připraveni výše uvedené akce iniciovat a pomoci s jejich realizací.

Mgr. Miloš Lachnit
kandidát Nezávislé volby č. 2

Nezávislá volba chce „zabezpečit stabilní finanční podporu organizacím trvale zajišťujícím potřeby občanů v oblasti sportu, kultury a sociálních služeb“. Co to znamená?

Zastupitelstvo města by mělo především deklarovat podporu subjektům, které v oblasti sportovní, kulturní a sociální poskytují dlouhodobě rozsáhlé a, možno říci, nezastupitelné služby široké zábřežské veřejnosti. Jedná se vesměs o subjekty, které navíc pečují o nemovitosti (a to i nemovitosti v majetku města). Konkrétně se jedná o EKO servis (bazén), Zábřežskou kulturní (kulturní dům a kino), Charitu, Sportovní kluby (městský stadion), Internu, Sokol či Metoděj. Jmenované subjekty sice obdržely na základě žádosti pro rok 2014 od města finanční příspěvek (od 4 mil. na provoz bazénu po 150 tisíc pro Metoděj), ovšem bez záruky, že nějaký příspěvek získají od města i v letech příštích. Tak jsou totiž nastaveny stávající smlouvy. Přece ale existuje výjimka! Na svém zasedání 11. prosince 2013 totiž zastupitelstvo města deklarovalo, „že město Zábřeh bude po dobu 10 let, tzn. do roku 2023 včetně, finančně podporovat služby obecného hospodářského zájmu v sociální oblasti poskytované občanům společností Interna Zábřeh s. r. o.“ (usnesení č. 13/028/931/05/02). Je to v pořádku? Považuji za nekorektní upřednostňovat tímto způsobem jeden subjekt před ostatními. Není dle mého názoru ani rozumné uzavírat tzv. dotační smlouvy pouze na jeden kalendářní rok. Vytváří se tím značná existenční nejistota pro subjekty, které jsou na podpoře města závislé. Řešení vidím v tom, aby zastupitelstvo jasně řeklo, které subjekty chce a bude po dobu svého „funkčního období“, tedy po dobu 4 let, podporovat a toto také veřejně deklarovalo. Stejně jako to udělalo v případě Interny…

PhDr. Zdeněk David
kandidát Nezávislé volby č. 1

Podporovat vzdělávání dospělých a seniorů, a to zejména za využití stávajícího vybavení škol a školských zařízení v oblasti informačních technologií a cizích jazyků, za účelem zvýšení šance uplatnění na trhu práce v regionu

Jedním z bodů našeho volebního programu je "PODPOROVAT vzdělávání dospělých a seniorů, a to zejména za využití stávajícího vybavení škol a školských zařízení v oblasti informačních technologií a cizích jazyků, za účelem zvýšení šance uplatnění na trhu práce v regionu". Vzdělání je v dnešní době základním stavebním kamenem dobrého uplatnění na trhu práce. Svět se velmi rychle globalizuje a je závislý na moderní technice a technologiích, proto je důležité, aby se člověk vzdělával v oblasti informačních a komunikačních technologií, rozšiřoval své jazykové dovednosti a všeobecně se vzdělával nejen v mládí, ale i v dospělosti.
Společně s Nezávislou volbou chci podporovat vzdělávání dospělých a seniorů v oborech, ve kterých se tito spoluobčané za svých školních let z různých důvodů vzdělávat nemohli. Díky dostatečnému povědomí a vzdělanosti v oblastech počítačové, jazykové a finanční gramotnosti se dospělí a senioři mohou lépe adaptovat do dnešního hektického prostředí, a tím být mnohem konkurenceschopnější na trhu práce a zvýšit svoje uplatnění. Chceme s využitím stávajícího vybavení škol a školských zařízení obyvatelům města Zábřeh tuto možnost vzdělávání zpřístupnit, a tím je podpořit v osobním rozvoji a rozvoji jejich vzdělanosti. Sám se věnuji zvyšování počítačové gramotnosti jako lektor kurzů informatiky pro dospělé a seniory, proto vím, že tyto kurzy jsou pro mnohé velice přínosné. Bohužel se této své aktivitě nevěnuji přímo v Zábřehu, protože město podobné vzdělávací kurzy - například formou grantových pobídek - dostatečně nepodporuje. Společně s Nezávislou volbou chci přístup města a jím zřizovaných školských zařízení změnit.

Ing. Michal Sládek
kandidát Nezávislé volby č. 8

Spravedlivě dělit finance mezi žadatele o příspěvky z rozpočtu města v oblasti sportu, kultury a sociálních služeb

Nezávislá volba chce „spravedlivě dělit finance mezi žadatele o příspěvky z rozpočtu města v oblasti sportu, kultury a sociálních služeb“. Co to znamená?
Především zachování zavedeného systému, kdy jsou jasně stanovena pravidla pro tzv. grantovou politiku, tedy pro subjekty (většinou občanská sdružení), které každoročně žádají město o příspěvky na jednorázové akce, cyklus akcí či na celoroční činnost. Tyto žádosti posuzují dle své působnosti komise rady města (kulturní, sportovní a sociální), konečné rozhodnutí je na samotné radě.
Podle našeho názoru by však z tohoto systému neměly být vyloučeny školy a školská zařízení, které město zřizuje, byť tato zařízení již dostávají od města na daný rok příspěvek na provoz. Jednalo by se o odůvodněné případy, kdy škola pořádá akci s výraznějším dopadem pro město a jeho občany (většinou by se asi jednalo o děti). To, co je odůvodněný případ, bude na posouzení členů jednotlivých komisí, na jejich znalosti prostředí a osobní odpovědnosti. Ostatně i v minulosti např. dům dětí a mládeže dostával příspěvky na Bambiriádu či Den země. To je dle mého mínění v pořádku, stejný metr by však měl platit i pro ostatní školská zařízení.

PhDr. Zdeněk David
kandidát Nezávislé volby č. 1

Zdokonalit informovanost občanů a vytvořit nové komunikační kanály mezi občany a radnicí

Jedním z bodů našeho volebního programu je zdokonalit informovanost občanů a vytvořit nové komunikační kanály mezi občany a radnicí. Chceme dát občanům možnost se přímo zapojit do správy svého města. Jak toho lze dosáhnout? Chceme občanům poskytnout na webových stránkách města aplikaci pro hlášení závad a nedostatků ve městě Zábřeh, pomocí které by měli možnost jednoduše a pohodlně upozornit odpovědné zaměstnance města na závadu či nedostatek na městském majetku nebo veřejném prostranství. Ke svému hlášení by měli možnost přiložit i fotografii. Nemuseli by zjišťovat, kdo odpovídá za konkrétní oblast, ale hlášení by pouze odeslali pomocí formuláře a odpovědný pracovník města by již jejich podnět předal na příslušný odbor. Zároveň by měli možnost sledovat, jak je jejich upozornění nebo dotaz řešen a měli by informaci o vyřešení nahlášené závady. Sami by si tak mohli zkontrolovat, zda byla závada skutečně odstraněna. Zdá se Vám, že to nemůže fungovat? Může, neobjevili jsme nic nového, pouze se učíme ze zkušeností z jiných měst. Sami se můžete přesvědčit na webových stránkách města Český Krumlov - http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/obcan_zavady.xml, kde takováto komunikace mezi občany a radnicí probíhá.

Mgr. Zdeňka Jásenská
kandidátka Nezávislé volby č. 9